BIZ hakda

VALVE LIKE, Hytaýyň demirgazygyndaky iň dinamik ykdysadyýeti bolan Týanjininde ýerleşýän ajaýyp klapan öndürýän kompaniýadyr.Bizde garaşsyz gözleg we gözleg merkezi, ösen önümçilik tehnologiýasy we berk gözleg prosedurasy bar.Şeýle güýçli ulgamlar bilen “Valve ýaly” üpjün edýän her önümimiziň ýokary hilli we öndürijiligini üpjün edýär.Siziň üçin gymmatlyklary döredip bileris diýip umyt edýäris ...

Şahadatnama

Ygtybarly we tygşytlaň, Like size kömek eder

Habarlar

Kompaniýamyza hoş geldiňiz

Klapan saýlanyşyny sazlaýan klapan beden görnüşini saýlamak

Düzgünleşdiriji klapan görnüşini saýlamagyň kadalaşdyryjy klapan görnüşini saýlamak Düzgünleşdiriji klapan korpusynyň köp görnüşi bar, köplenç göni bir oturgyç, göni goşa oturgyç, Burç, diafragma, kiçi akym, üç taraplaýyn, eksantrik aýlanma, kebelek, ýeň görnüşi, sferik we we ş.m.Aýratynlykda ...

Düzgünleşdiriji klapan görnüşini saýlamagyň kadalaşdyryjy klapan görnüşini saýlamak Düzgünleşdiriji klapan korpusynyň köp görnüşi bar, köplenç göni bir oturgyç, göni goşa oturgyç, Burç, diafragma, kiçi akym, üç taraplaýyn, eksantrik aýlanma, kebelek, ýeň görnüşi, sferik we we ş.m.Aýratynlykda ...

Gözegçi, nebiti gaýtadan işleýän bölümde kadalaşdyryjy klapanyň syzmagyna aňsatlyk bilen çemeleşmegi öwredýär Abstrakt: Düzgünleşdiriji klapany saýlamak, diňe bir berk hünär teoretiki bilimlere eýe bolmak bilen çäklenmän, baý amaly tejribä eýe bolmak bilen gaty çylşyrymly iş.Gowy saýlama ...

Klapan görkezmesi elde pyçak derwezesi klapan pnewmatik pyçak derwezesi klapan gurmak we el bilen klapanlary ulanmak Eliň aýagyny baldagyň ýokary galmagy we ýykylmagy üçin el bilen öwüriň, şeýlelik bilen derwezäniň ýokary we aşak hereketini herekete getirýär we klapan ýapylýar.Rainagyşyň ugruna sagat ugruna aýlaň, derwezäniň dr ...

Taslamanyň ýerine ýetirilişi

25 ýyllyk tejribeli hyzmat

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň
WhatsApp onlaýn söhbetdeşlik!