અમારા પ્રોજેક્ટ

Phosphorus Free Water Solutions

Phosphorus Free Water Solutions

Guodian energy-Dingzhou project

未标题-1

Reconstruction of Kizil TEPA pumping station

Bishuiyuan sewage treatment project

Baise 100 mine project in Guangxi

Qingdaduohua water treatment project

south-to-north water diversion

Additional fine treatment mixed bed project

Chemical water system expansion EPC project

તમારો સંદેશ અમને મોકલો:

તમારો સંદેશ અહીં લખો અને અમને મોકલીતમારો સંદેશ અમને મોકલો:

તમારો સંદેશ અહીં લખો અને અમને મોકલી
વોટ્સએપ ઓનલાઇન ચેટ!