ഞങ്ങളുടെ പദ്ധതി

Phosphorus Free Water Solutions

Phosphorus Free Water Solutions

ഗുവോഡിയൻ എനർജി-ഡിങ്‌ഷ ou പദ്ധതി

未标题-1

Reconstruction of Kizil TEPA pumping station

ബിഷുയുവാൻ മലിനജല ശുദ്ധീകരണ പദ്ധതി

ഗ്വാങ്‌സിയിലെ 100 ഖനി പദ്ധതി

ക്വിങ്‌ദാദോഹുവ ജലസംസ്കരണ പദ്ധതി

south-to-north water diversion

Additional fine treatment mixed bed project

Chemical water system expansion EPC project

നിങ്ങളുടെ സന്ദേശം ഞങ്ങൾക്ക് അയയ്ക്കുക:

നിങ്ങളുടെ സന്ദേശം ഇവിടെ എഴുതുക നമുക്കു അതു അയയ്ക്കുക

നിങ്ങളുടെ സന്ദേശം ഞങ്ങൾക്ക് അയയ്ക്കുക:

നിങ്ങളുടെ സന്ദേശം ഇവിടെ എഴുതുക നമുക്കു അതു അയയ്ക്കുക
വാട്ട്‌സ്ആപ്പ് ഓൺലൈൻ ചാറ്റ്!